Poetė Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnė

Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnė – poetė, eseistė, vertėja.
Gimė 1930-01-04 Jurgeliškiuose, Jurbarko rajone.
Iki 1952 m. pavasario mokėsi Jurbarko vidurinėje vakarinėje mokykloje. Prieš pat abitūros egzaminus (išbuožinus tėvą) teko bėgti iš tėviškės nuo grėsusių represijų. Abitūros egzaminus išlaikė eksternu Kauno VII vidurinėje mokykloje. Gavo brandos atestatą, bet studijuoti Universitete lietuvių kalbą ir literatūrą neturėjo teisės, nes stojant į aukštąją mokyklą reikalaudavo socialinės kilmės pažymėjimo. 1955 m. baigė Respublikinę Kauno medicinos mokyklą, įgydama farmacininkės specialybę. 1955–1969 m. dirbo Kauno vaistinėse, vėliau Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyresniąja moksline bendradarbe, Kauno menininkų namuose. 1990 m. pirmame Lietuvos rašytojų visuotiniame susirinkime rašytojos poezijos rinktinė „Neužmirštuolių skliautas“ nominuota Nacionalinei premijai. Parašė pjesių-pasakų lėlių teatrams, libretą operai „Kauko sakmė“. Poezija versta į anglų, vokiečių, suomių, čekų, vengrų, estų, latvių, ukrainiečių, rusų ir kitas kalbas. Eilėraščių tekstais kompozitoriai sukūrė vokalinių ciklų, sonatų (išleista plokštelė), kantatų, baladžių, siuitų, kūrinių vaikų chorams (publikuota leidiniuose „Tai gražumas tėviškėlės“, „Ąžuoliukai“, „Mūsų mažiesiems“, „Po gimtinės ąžuolėliais“, „Dainų dainelė-91“ ir kt.). Išvertė įvairių poetų kūrybos, publikuota „Poezijos pavasario“ almanachuose ir žurnaluose. Dalyvavo rezistenciniame pasipriešinime okupacijai, bendradarbiavo antisovietinio pogrindžio spaudoje. Suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės (rezistentės) teisinis statusas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1975 m.

B i b l i o g r a f i j a:
Žalvario raktas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1970.
Ledo mergelės: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1974.
Sidabro varpelis: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1976.
Kur meta plunksną vieversys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Saulė ledo bokšte: pjesė. – pastatyta Vilniaus „Lėlės“ teatre, 1978.
Po ąžuolu – šaltinis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Po lino žiedu: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1981.
Įvardijimai ir sąskambiai: poemos. – Vilnius: Vaga, 1985; Vilniaus Universiteto kiemo teatras (rež. E. Žukauskas) pastatė misteriją.
Juodoji karalaitė: pjesė. – pastatyta Kauno lėlių teatre, 1987.
Neužmirštuolių skliautas: eilėraščiai ir poemos; rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1989.
Vigilijos: eilėraščiai. – Kaunas, 1994.
Šviesa pro erškėtį: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Atminties vainikas: eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 1996.
Atodūsiai tyloje: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1996.
Tėvelio sodai: eilėraščiai vaikams; rinktinė. – Vilnius: Vyturys, 1998.
Balsai ir aidai: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2001.
Žodžio duona ir vynas: esė, straipsniai, interviu ir kt. – Vilnius: Mažasis vyturys, 2003.
Po baltu angelo sparnu: eilėraščiai vaikams. – Panevėžys: E. Vaičekausko leidykla, 2004.
Įsiklausyti: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2004.
Palaimink žodį ir aidą: eilėraščiai ir poemos; rinktinė. – Vilnius: Vaga, 2005.
Baltojo Raitelio baladės: dviejų manuskriptų poema. – Kaunas: Atmintis, 2006.
Trobelė po kadagiu: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Homo Liber, 2006.
Aukso kalavijas ir karaliaus karūna: istorinė apysaka vaikams. – Vilnius: Homo Liber, 2008.
Rinktiniai eilėraščiai: Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis Lankas, 2009.
Begaliniam kely: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2010.
Užburtas raktas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Homo Liber, 2010.
Ką gyvenimas įrašė: memuariniai užrašai, pokalbiai, straipsniai. – Vilnius: Vaizdų archyvas, 2013.
Iš atminties manuskriptų: memuarai, eseistika, pokalbiai, rašytojų laiškai. Antrasis knygos „Ką gyvenimas įrašė“ pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Vaizdų archyvas, 2017.

S u d a r ė,  r e d a g a v o :
Psalmynas. (Redaguota vertimo poetinė kalba, skambumas, ritmika (pažodinis vertimas iš hebrajų kalbos prof. prel. A. Rubšio)). – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002.
O. Galdikaitė. Vynmedžio Šakelė. Irkis į gilumą: eilėraščiai; rinktinė (taip pat parašė autorės biografiją, jos poeziją vertinantį straipsnį). – Kaunas: Mažoji poligrafija, 2008.

V e r t i m a i  i š  v o k i e č i ų  k a l b o s:
A. Gelhar. Ateik, geguži mielas… Pasakojimai apie V. A. Mocartą. – Vilnius: Vaga, 1978.
F. Hölderlin. Eilėraščiai. – Vilnius: Aidai, 1995.
Novalis. Himnai Nakčiai. – Metai, Nr. 3, 2008.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s:
S. Pogorelovskis. Matematikos šaly: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1974.
S. Michalkovas. Būk pasiryžęs: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1976.
A. Barto. Geraširdis Vova: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1978.

A p d o v a n o j i m a i:
1984 m. I premija už tekstą dainai chorinės dainos konkurse Juozo Gruodžio 100-čiui.
1986 m. Poezijos pavasario laureatė už poemų knygą „Įvardijimai ir sąskambiai“.
1989 m. dvi II premijos už tekstus dainų konkurse vaikams ir moksleiviams.
1994 m. I premija Čikagoje leisto žurnalo „Laiškai lietuviams“ konkurse už eseistiką.
2000 m. Kauno miesto savivaldybės Padėkos raštas už pasiaukojantį kūrybinį darbą.
2001 m. „Ūkininko patarėjo“ prizas už geriausią metų knygą „Balsai ir aidai“ („Poezijos pavasaris“, 2001).
2005 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius už nuopelnus Lietuvos Respublikai.
2005 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už eilėraščių ir poemų rinktinę „Palaimink žodį ir aidą“.
2006 m. Jono Aisčio premija už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje.
2006 m. Kauno m. savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus Kauno miestui.
2007 m. suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės (rezistentės) teisinis statusas.
2008 m. Kauno apskrities apdovanojimas už dvasingą, subtilią poeziją ir ilgametę kūrybinę veiklą („Poezijos pavasaris“, 2008).
2010 m. dienraščio „Kauno diena“ premija („Poezijos pavasaris“, 2010).
2011 m. Vieno Lito premija.
2011 m. Salomėjos Nėries literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Begaliniam kely“.
2014 m. Kalinių ir tremtinių sąjungos literatūrinio konkurso I vieta.
2015 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. E. Puišytė: nuošaly nuo užkulisių šurmulio / Lzinios.lt, 2014-10-16
A.E.Puišytė: „Tautai poetai reikalingi istorijos kryžkelėse“ / Kauno.diena.lt, 2010-06-02

T e k s t a i :
Aldona Elena Puišytė. Ką gyvenimas įrašė / Metai, 2013-07
Aldonos Elenos Puišytės eilėraščiai vaikams / Tiputapu.lt
Aldonos Elenos Puišytės poezija / „Literatūra ir menas“, 2014-07-09
„Vidurnakčio lyrikoje“ Aldonos Puišytės eiles skaito Algimantas Masiulis, garso įrašas / Lrt.lt, 2015-06-13
Aldona Elena Puišytė. Eilėraščiai iš spaudai parengtos knygos „Karališkieji aštuoneiliai“, vaizdo įrašas
Aldona Elena Puišytė. Rapsodijos / Zurnalasmetai.lt

 

Šaltinis https://www.rasytojai.lt/puisyte-grigaliune-aldona-elena/, žr. 2019-03-24