Knyga „Mūsų Jurbarkas“

„Mūsų Jurbarkas“, Antanas Giedraitis-Giedrius, Chicago, 1976

Antanas Giedraitis-Giedrius – jurbarkiškis, pedagogas, rašytojas.

Knygos pratarmėje rašoma: „Ši knyga buvo vienas jo didžiųjų rūpesčių iki pat mirties. Jo skatinami, kiti jurbarkiečiai ar Jurbarkui artimi asmenys jungėsi prie to darbo ir po jo mirties stengėsi veikalą techniškai paruošti.
Mūsų Jurbarkas yra jo paskutinių pastangų ir darbo įamžinimas, nes Antanas Giedraitis su šiuo miestu ir jo apylinkėmis buvo visą gyvenimą suaugęs, susigyvenęs ir jį lydėjo ypatingais sentimentais.“

KNYGOS TURINYS

Antanas Giedraitis-Giedrius 6
Pratarmė 9
GEOGRAFINĖ APŽVALGA 11
Bendrosios žinios 13
Jurbarko valsčiaus kaimai 13

Upės ir ežerai 15
Girios ir šlaitai 19
Dainių pelkė 21
Kai kurių būdingų vietovių pavadinimai 24
ISTORINĖ APŽVALGA 27
Bendrosios žinios 29
Kur buvo kryžiuočių pilis? 31
Kas dar iš Jurbarko istorijos 34
Jurbarko dvaras 39
Jurbarko miestas 44
Miesto gyventojai 48
Jurbarko apylinkės 53
Jurbarko piliakalnis 57
Kalnėnų piliakalnis 61
Antkalniškių piliakalnis 63
Ragainė 65
Prancūzkapiai 67
Kai kurie Jurbarko apylinkių kaimai 70
Kalnėnų kaimas 70
Smukučių kaimas 73
Smukučių vardas 75

Greičiai ir Palėkiai 76
Pašventys 78
Kiti kaimai 80
Girdžiai 82
Vertimai 86
Skirsnemunė 88
Iš kur kilęs Skirsnemunės vardas? 96
Žvyriai 97
KULTŪRINĖ APŽVALGA 99
Bendroji apžvalga 101
Ekonominiai reikalai 107
Malūnai 116
Plytinės 117
Agronomo pasisakymas 117
Katalikių moterų sąjunga 119
Kulto reikalai 121
Romos katalikų parapija 121
Vargoninkai 124
Evangelikų liuteronų parapija 132
Atsiminimų nuotrupos iš Jurbarke gyventų dienų 133
Pravoslavų cerkvė 134
Sinagogos 135
Kapinės 135
Švietimas 137
Mokyklos po paskutinio Lietuvos padalinimo 137
Nuo 1918 metų rudens 138
Gimnazija 140
Pirmoji pradžia 140
Buvusių Jurbarko gimnazijos mokinių pasisakymai 143
Anų metų įspūdžiai 143
Pirmieji Jurbarko progimnazijos mokiniai 147
Spindulys 151
Ekskursija j Kauną 153
Aukų rinkimas 155
Esperantininkų būrelis 155

Pasikeitimų metai 156
Pakilimas iš progimnazijos j gimnaziją 161
Progimnazijos ir gimnazijos direktoriai 161
Mokytojai 162
Jurbarko žydų gimnazija 165
Žemės ūkio mokykla 165
Technikos mokykla 166
Vasaros mokytojų kursai 166
Iš Jurbarko ar jo apylinkių kilę įvairių profesijų ar šiaipjau pasižymėję asmenys 166
Mokytojai 170
Kunigai 174
Vienuolės 175
Karininkai 175
Savanoriai kūrėjai 178
Gydytojai 182
Gailestingosios seserys 187
Liaudies gydytojai 187
Agronomai 187
Girininkai 187
Inžinieriai 188
Kultūrtechnikai 188
Teisininkai 189
Papildomasis sąrašas 189

Teatras, muzika 190
Rašytojai, poetai, žurnalistai 196
Muzikai, solistai 196
Dramos artistai 197

Dailininkai 198
Spauda 199

Jurbarkiškių kalba 201
Šiek tiek jurbarkiškių šnektos pavyzdžių 202
Kai kurių jurbarkiškių šnektos žodžių trumpėjimas 202
Savotiškas jurbarkiškių kai kurių veiksmažodžių tarimas 204
KAS DAR KĄ PASAKĖ 207
Vaikystės ir jaunystės prisiminimai. Jurgis Baltrušaitis 207
Nemunas. Jurgis Baltrušaitis 207
Mūsų Imsrė. Pranas Bastys 208
Malonūs prisiminimai. Cecilija Biliūnaitė-Mitkienė 210
Apie Vladą Baltrušaitį. Vladas Jakubėnas 210
Antvardė. A. Giedrius 211
Apie Nemuno Grožį. K. P. Gukovskis 213
Smukučių Šilelis. Vincas Remeikis 216
Atminimuose gyvas. Kun. Antanas Sabaliauskas 217
Baltus dobilėlius pjaujant 218

KNYGOS ILIUSTRACIJOS