Mūsų Jurbarkas. Autoriaus pratarmė. 9 p.

AUTORIAUS PRATARMĖ

Šiuo pavadinimu — Mūsų Jurbarkas — pateikiama knyga, j kurią, kiek buvo įmanoma, sudėjome Jurbarko miesto ir jo apylinkių geografinę, istorinę ir kultūrinę apžvalgą.

Knygą ruošdami naudojomės negausiais rašytiniais šaltiniais, atsiminimais ir patirtimi. Nemaža dėmesio skyrėme tokiems dalykams, kurių vėliau kada gal neįmanoma bus patikrinti. Mūsų aprašomasis laikas apytikriai siekia iki 1944 metų spalio mėnesio.

Čia nemažo būrio jurbarkiškių ir nejurbarkiškių darbas. Baigtinai paruoštas redakcinės komisijos. Kur nėra parašo — Antano Giedraičio, naudojantis rašytiniais šaltiniais. atsimi­nimai bei kieno pateiktomis žiniomis. Pirmųjų progimnazijos metų mokinių ir Jurbarko valsčiaus kaimų sąrašą paruošė Pranas Bastys, savanorių kūrėjų — Jonas Kavalčiukas, įvairių profesijų asmenų sąrašą — Dzidorius Giedraitis.

Prie šio darbo yra prisidėję ir nuoširdi padėka priklauso Juozapai Biliūnienei, Juozui Galbuogiui, Stasiui Galbuogiui, Jonui Kavalčiukui, Vincui Remeikiui. Ypatinga, padėka Juozapai Biliūnienei ir Vincui Remeikiui už artimą bendradarbiavimą.

Sąrašuose ir kitur gali būti netikslumų ir klaidų – už tai atsiprašome. Sąrašai ir kai kurie aprašymai paruošti iš prisiminimų — klaidos ir netikslumai ne iš blogos valios, už pataisymus būsime dėkingi:         .                     .

Daugumas įžymių jurbarkiškių įrašyti Lietuvių Enciklopedijoje, tai šioje knygoje jų tik pavardės tebus paminėtos. Sąrašuose bus mažai asmenų, iškilusių po 1944 metų rudens.

REDAKCINĖ KOMISIJA:

Pranas Bastys
Salomėja Endrijonienė
Dzidorius Giedraitis
Kleopas Girvilas
Zita Sodeikienė