Mūsų Jurbarkas. Gimnazija. Pirmoji pradžia. 140-143 p.

GIMNAZIJA

Pirmoji pradžia

Jau žinome, kad parapinė ir iš viso pirmoji mokykla Jurbarke buvo įsteigta 1557 metais. Galima manyti, kad tokia ar panaši mokykla Jurbarke jau niekada nenustojo veikusi. O paskutiniais rusų carų okupacijos metais jau buvo kelios pradžios mokyklos ir keturių klasių vidurinė mokykla. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Jurbarkui jau prireikė mažiausia 1 progimnazijos. Apie tą pirmąją pradžią yra pasisakęs Antanas Giedraitis, kilęs iš Jurbarko valsčiaus, Lukšių kaimo. Toliau jo žodžiai.

*

„Grįžkime valandėlę į tolimą praeitį.

1917-18 metais mokiausi Lietuvių Mokytojų Institute Voroneže. Tais pat metais Martyno Yčo mergaičių gimnazijoje, pirmosiose keturiose klasėse, dėsčiau lietuvių kalbą.

Kartą pavasariop Lietuvių Mokytojų Instituto direktorius dr. Jonas Yčas mums pranešė, kad iš Lietuvos gauta žinia, jog Lietuvos Taryba vasario 16 dieną paskelbė Lietuvą nepriklausoma valstybe. Nudžiugome. Tai buvo nepaprasta naujiena. Direktorius dar pasakė, kad kai kas abejoją, ar gana būsią pasiruošusių žmonių valdyti ir tvarkyti jauną Lietuvos valstybę. Pats direktorius pripažino, kad Lietuva galėsianti savarankiškai tvarkytis, pasiruošusių žmonių pakaksią. Kreipės ir į mus sakydamas, kad mes galėsime būti vidurinių mokyklų vadovai ir mokytojai.

Lietuvių Komitetas nuo karo nukentėjusiems šelpti ir švietimo atstovai Voroneže ėmė rūpintis gauti iš rusų revoliucinės valdžios leidimą lietuviams išvykti namo, į Lietuvą. Valdžia leido ir davė visą traukinį. Ir, atrodo, visa to meto lietuvių bendruomenė su dviem gimnazijom, pradžios mokykla ir mokytojų institutu 1918 metų birželio mėnesį sugrįžom į Lietuvą.

Parvykau į savo gimtuosius Lukšius. Kurį laiką čia pabuvęs ir pasilsėjęs, nuvykau į Jurbarką, manydamas pirmiausia susitikti su vargoninku Jonu Pocium. Su juo iš seniau buvau pažįstamas, įsišnekau jam, kad Jurbarke jau laikas būtų steigti vidurinę mokyklą. Tokia keturių klasių jau buvo rusų carų okupacijos

laikais, tik per Pirmąjį pasaulinį karą nustojus veikus. Taigi jeigu Jurbarkas jau seniau turėjo vidurinę mokyklą, tai juo labiau reikia tokios ar dar aukštesnės dabar.

Jonas Pocius ta mintim susidomėjo ir pasiūlė nueiti pas kunigą vikarą Martyną Jonaitį. Tas su džiaugsmu pritariąs kiekvienam geram sumanymui. Nuėjova. Ir tą entuziastą kun. M. Jonaitį radova sode beskinantį ir bevalgantį agrastus. J. Pocius supažindino mane su juo ir pasakė, kokios mintys mudu atvedė pas jį. Kun. M. Jonaitis išsitiesė ir tučtuojau pasiūlė nueiti pas kleboną kun. Pranciškų Stakauską. Be klebono to darbo čia neįveiksią, o klebonui ir rūpį švietimo reikalai.

Dabar jau, kaip toje pasakoje, esame trys vyrai ir einame pas ketvirtą. Su klebonu P. Stakausku jau buvau pažįstamas.

Kai kun. M. Jonaitis ir J. Pocius dėstė mūsų sumanymą, klebonas vos numanomai šypsojosi. Būdinga buvo ta jo šypsena: kai kas jį domino, jo veide visada galėjai įžiūrėti tokią vos numanomą šviesaus geraširdžio šypseną. Išklausęs sumanymo, klebonas P. Stakauskas, kaip prisimenu, pasakė: „Sumanymas geras. Tik ar gausime mokytojų?“

Į tai aš atsakiau., kad neseniai iš Voronežo parvažiavo didelis būrys mokytojų, sugrįžo ir iš kitur, o ir Lietuvoje yra likusių — visoms mokykloms jų turėtų užtekti. Kun. M. Jonaitis ir J. Pocius pritarė.

Klebonas sutiko, kad vidurinės mokyklos steigimo reikalas svarstytinas, pasiūlė susirinkti kitą kartą, pasikviesti dar Jurbarko ligoninės vedėją dr. Pr. Gudavičių ir gal dar ką nors.

Po kelių dienų vėl susirinkome klebonijoje. Dabar jau dalyvavo ir dr. Pr. Gudavičius. Šį kartą jau aiškiai sutarta, kad Jurbarke vidurinė mokykla reikalinga. O dr. Pr. Gudavičius pasisakė net už visą gimnaziją — bent netolimoje ateityje. Jis pažadėjo ir 1000 rublių fizikos kabinetui įruošti. (Tą savo pažadą jis ir ištesėjo.)

Tada buvo pasvarstyta ir kieno vardu steigtina vidurinė mokykla Jurbarke. Rodos, pats klebonas Pr. Stakauskas pasiūlė „Saulės“ draugijos vardą. Jis ir apsiėmė su ta draugija susižinoti ir susitarti.

Taip tame pasitarime buvo pripažinta, kad Jurbarke tuojau reikia vidurinės mokyklos. Ji buvo įsteigta ir „Saulės“ draugijos progimnazijos vardu pradėjo veikti nuo 1918 metų rugsėjo mėnesio.“