Mūsų Jurbarkas. Katalikių moterų sąjunga. 119-120 p.

Katalikių moterų sąjunga

Socialiniais, kultūriniais ir ekonominiais moterų reikalais rūpintis 1908 m. kovo 21 d. Kaune buvo įkurta Lietuvių Katalikių Moterų sąjunga. Jurbarke šios sąjungos skyrius įsteigtas 1918 m. Pirmąją valdybą sudarė Saliomėja Stakauskaitė, Čerkeliūnienė, Monika Krenciūtė, Sofija Seleckaitė ir Juzė Biliūnienė. Draugijos skyrius tuoj pradėjo plačiai varyti kultūrinę ir socialinę vagą. Pirmiausia rūpinosi sutelkti drabužių, pirštinių, kojinių saviems kūrėjams-savanoriams. Rinkliavas darydavo per bažnyčią ir privačiai ir surinktus drabužius siųsdavo į Kauną ar į Raseinius. Kasai papildyti valdyba stengėsi surengti kultūrinius pobūvius, kuriais galėtų sutelkti daugiau lėšų. Kadangi kai kurios narės priklausė Šv. Cecilijos chorui, tai chorvedys J. Pocius padėjo surengti gražų koncertą ir sustiprinti moterų veiklą. Be to, jos ruošė Kalėdų eglutes ir net vaidinimus. Rengdavo ir paskaitas, pasikviesdamos iš Kauno studentes, ypač dažnai A. Sereikytę (dabartinę ses. Augustą, gyv. Putname, Conn.).

Kat. Moterų sąjungos Jurbarko skyriui priklausė daugelis moterų ir mergaičių ne tik iš Jurbarko miesto, bet ir iš Smukučių, Kalnėnų, Dainių, Kidulių, Rotulių, Vanagynės ir kitų kaimų. Jos kartu ruošdavo ir garsias šioje vietovėje žiobrines (žiobrių kepimą ir vaišes).

Valdyba posėdžius darydavo kas mėnesį, susirinkimus kas metai. Draugijos atstovės vykdavo ir į Kauną dalyvauti centro valdybos posėdžiuose arba didesniuose susirinkimuose, kas padėjo sujungti daugiau Lietuvos moterų bendrai veiklai. Paskutinė jubiliejinė konferencija buvo 1938 m. kovo mėnesį. Joje iš Jurbarko skyriaus dalyvavo Bronė Pališaitytė-Grušaitienė, pirmininkė, J. Balčytienė, sekretorė, ir Juzė Biliūnienė, iždininkė. Nepriklausomybės metais paskutinę valdybą sudarė: pirmininkė Bronė Pališaitytė-Grušaitienė, iždininkė Juzė Biliūnienė, sekretorė Juzė Balčytienė, M. Jankauskienė ir K. Leonienė. Buvo ir moterų inteligenčių būrelis, kuriam vadovavo Perevičienė. Užėjus bolševikų okupacijai Moterų sąjunga, kaip ir kitos lietuvių organizacijos, buvo uždaryta.

Marta Babickienė