Mūsų Jurbarkas. Kitos mokyklos. 165-166 p.

Jurbarko žydų gimnazija

Ji pradėjo veikti bene tik nuo 1919 metų rudens. Pirmasis jos direktorius buvo Efros ar Jefros. Gimnazija veikė vadinamoje Venzelynėje, ant Imsrės kalnelio prie Vaižganto gatvės. Išsilaikė, kiek menama, per 10 metų. Užsidarė dėl mokinių sumažėjimo. Likusieji mokiniai perėjo čia pat į lietuvių gimnaziją ar kitur.

Lietuvių kalbą žydų gimnazijoje dėstė lietuviai mokytojai, tik paskutiniais metais žydų tautybės bibliografas Izidorius Kisinas.

Žemės ūkio mokykla

Ji veikė 1930 – 1936 metais. Vedėjas buvo agronomas Anatolijus Beriozovas. Mokytojai: agr. A. Stačkauskas. smulkių ūkio šakų instruktorius A. Sodnikas. veterin. gydyt. Raulinaitis ir gyvulininkystės instruktorius Stoškus.

Prie šios mokyklos dar veikė namų ruošos ir mezgimo kursai.

Technikos mokykla

Įkurta bene 1919 metais buvusio bravaro patalpose prie Imsrės, už pusantro km nuo Jurbarko miesto centro į šiaurę. Čia mokėsi daugiausia jauni vyrai iš aplinkinių kaimų ir miesto: Pirmasis mokyklos vedėjas buvo Valerijonas Sodeika, paskiau J. Šimonis.

Vasaros mokytojų kursai

Dviejų mėnesių kursus 1919 ir 1922 metais vasarą Jurbarke ruošė Švietimo ministerija jau dirbusiems mokytojams, bet nepakankamai pasiruošusiems pedagoginiam darbui arba ir kitiems dar pasitobulinti. Čia rinkosi po kelias dešimtis mokytojų iš Raseinių ir Šakių apskričių.

Kursuose įvairius mokslo dalykus dėstė Jurbarko progimnazijos mokytojai ir keli iš šalies pedagogai: Kazimieras Ambrozaitis, prad. mokyklų inspektorius Aleksandras Geniušas, Antanas Giedraitis, Juozas Kasiulaitis, dr. Izidorius Tamošaitis, Mečislovas Vasiliauskas ir kiti. Pavyzdinės pamokos su vaikais būdavo atliekamos Jurbarko pirmosios pradžios mokyklos namuose, kuriuose seniau mokėsi ir keli šių kursų lektoriai (K. Ambrozaitis, A. Giedraitis, J. Kasiulaitis).