Mūsų Jurbarkas. Švietimas. Nuo 1918 metų rudens. 138-139 p.

Nuo 1918 metų rudens

Visas mokyklas iš vokiečių perėmė Lietuvos valdžia. Visose Lietuvos mokyklose žymiai padaugėjo mokinių, prireikė ir daugiau mokyklų.

Jurbarko mieste jau reikėjo dviejų prad. mokyklų lietuvių vaikams. I-joje mokykloje dirbo 4 mokytojai. II-joje— trys. Dar kurį laiką veikė ir vokiečių mokykla, kol, pagaliau sumažėjus mokinių skaičiui, užsidarė, o likusieji mokiniai perėjo j lietuvių mokyklas. Mokinių skaičiui sumažėjus, užsidarė ir Žvyrių vokiečių prad. mokykla, o likusieji vaikai perėjo į Skirsnemunės ir Šilinės (Raudonės vals.) mokyklas.

Jurbarko mieste žydų prad. mokykla buvo su keturiais mokytojais. Mokslo dalykai buvo dėstomi hebrajų kalba. Bene jau po 1930 metų įsisteigė ir antrą žydų prad. mokykla su dėstomąja kasdienine (idiš) žydų kalba; ši mokykla buvo vieno komplekto. Tuo metu vienu mokytoju sumažėjo pirmojoje žydų mokykloje. Abiejose žydų mokyklose lietuvių kalba, pagal nustatytą programą, buvo privaloma.

Jurbarke veikė ir vaikų darželis, kurį globojo vienuolės.

Iki 1944 metų vasaros Jurbarko valsčiuje veikė 13 pradžios mokyklų:

Dargių dvare 1 komplekto.
Geišių kaime 1 komplekto.
Girdžių bažnytkaimyje 2-jų kompl.
Kalnėnų kaime 2 kompl.
Klišių dvare 1 kompl.
Lukšių kaime 1 kompl.
Mantvilių kaime 1 kompl.
Meškininkų kaime 1 kompl.
Paantvardžio kaime 1 kompl.
Pašvenčio kaime 1 kompl.
Skirsnemunės miestelyje 3-jų kompl.
Vertimų bažnytkaim. 2-jų kompl.
Žindaičių kaime 1 komplekto.