Mūsų Jurbarkas. Pakilimas iš progimnazijos į gimnaziją. 161-165 p.

Pakilimas iš progimnazijos į gimnaziją

1919 – 20 mokslo metais progimnazijai pasiekus ketvirtosios klasės, kitiems (1920 – 21) mokslo metams penktoji klasė nebuvo leista, progimnazija buvo privati („Saulės“ draugijos vardu), švietimo ministerija skyrė jai savo pašalpą (mokėjo mokytojams algas), o kai mokinių buvo permaža (tik 9). tai V- osios klasės nesutiko leisti. Keturias klases baigusieji mokiniai išsiskirstė kitur mokytis.

Ji — nuo 1923 – 24 m. metų pradžios. Nuo 1925 – 26 m. metų pradžios leista ir Vll-oji klasė, progimnazija gavo gimnazijos vardą ir teises. Pirmoji abiturientų laida buvo išleista 1927 metais, paskui jau kas metai buvo išleidžiama nauja abiturientų laida.

Progimnazijos ir gimnazijos direktoriai

1918 – 19 mokslo metais progimnazijos direktorius buvo miškininkas Antanas Čerkeliūnas.

Toliau:

1919-20             m. m.                 Salomėja Stakauskaitė.
1920-21             m. m.                 Antanas Giedraitis.
1921-22             m.m.                  kun. Leonardas Čičinskas.
1922-24             m.m.                  Antanas Giedraitis.
1924-25             m.m.                  Saliamonas Antanaitis.
1925-26             m.m.                  kun. Julijonas Korsakas.
1926-29             m.m.                  Justinas Naujokas.
1929-31             m.m.                  Pranas Samulionis.
1931-34             m.m.                  Mečislovas Kviklys.
1934-40             m.m.                  Bronius Liesis.
1940-41             m.m.                  Matas Krikščiūnas.
1941-44             m.m.                  Jonas Greičius.

Jurbarko progimnazijoje ir gimnazijoje nuo įsteigimo pradžios iki 1943-44 mokslo metų pabaigos dirbę mokytojai

Alseika Albinas, kunigas, kapelionas.
Asevičiūtė Liucija.
Babickas Petras.
Babilius Mykolas.
Bagdonas.
Balčytis Stasys.
Balevičiūtė Kotryna.
Baltūsis Juozas.
Bikinas Juozas, kap.
Bikinas Pranas, kap.
Blažonytė.
Borutaitė-Bajerčienė Magdalena.
Brazaitis Juozas, jis ir gimnazijos inspektorius.
Bulaka Mečislovas.
Cukuras Valdemaras Mykolas, kunigas, kapelionas.
Čerkeliūnas Petras.
Čiuta.
Čiutienė.
Dagilis Bronius, kunigas, kapelionas.
Frainas.
Freimanas Mykolas.
Gavėnia Jurgis, kunigas, kapelionas.
Giedraitienė Iliuminata.
Giedraitis Antanas.
Giedraitytė Danutė.
Giedraitis Juozas, jis ir gimnazijos inspektorius.
Girdžius Pranas.
Gižinskas Leonardas, kunigas, kapelionas.
Grigaitytė Marija.
Grušas Juozas, kan. kapelionas.
Gustaitis.
Jakševičiūtė Emilija.
Jakštas Juozas.
Janulis.
Jovarauskas Juozas, kun. kapelionas.
Jurkatis Dovydas, kun., kapelionas.
Kanclyvius Eugenijus.
Kasiulaitis Juozas.
Keldušytė.
Korsakas Julijonas, kun. kapelionas.
Laurynaitis Vincas.
Lergameris.
Levickas Mykolas.
Mataitytė Ona.
Matusevičius Kleopas.
Mickevičiūtė Jadvyga.
Mikutaitis Petras.
Natkevičienė-Vosyliutė Emilija.
Pališaitė Bronė.
Paulaitis Petras.
Pauperas Jonas. kun. kapelionas.
Pavinkšnytė.
Petrelevičius Edvardas, kun. kapelionas.
Petrulis Napoleonas.
Pocius Jonas.
Plokštys Telesforas.
Kačinskas Antanas.
Sabas Vitalis.
Simanavičius Pranas.
Steponaitis Jurgis.
Šarkauskas Antanas.
Šidlauskas Povilas, kun. kapelionas.
Šileris Albertas.
Šmulkštys Jurgis.
Urbonas Antanas.
Vainauskas Juozas.
Vakselienė Aleksandra.
Valuckaitė Marija, ji ir gimnazijos inspektorė.
Zažeckaitė Sofija.
Žižniauskas Stasys.