Mūsų Jurbarkas. Pirmieji Jurbarko progimnazijos mokiniai. 147-151 p.

Pirmieji Jurbarko progimnazijos mokiniai

1918 – 19 mokslo metai

I-ji klasė

Bakaitis Simas. Jurbarko miesto.
Balšaitis Petras.
Banaitis Vincas, Kalnėnų kaimo.
Barčas Antanas, Jurbarko miesto.
Byla Juozas, Smukučių km.
Bylaitė Anelė, Jurbarko m.
Bylaitė Petronėlė, Jurbarko m.
Bylaitė Petronėlė, Geišių km.
Galbuogįs Juozas, Skirsnemunės miestelio.
Girdžius Pranas, Rauktiškių km.
Greičiūtė Kostė, Jurbarko m. Skirsnemuniškių km.
Grigaitis Antanas, Paskynų km., Šimkaičių vals.
Gustas Juozas, Jurbarko dvaro.
Endriulaitis Kazimieras, Kuturių km.
Janušaitytė Pranutė, Skirsnemunės ml.
Janušauskas Antanas, Antkalniškių km.
Jasinskas Antanas, Kliučiko dvaro.
Jasinskas Vladas, Kliučiko dv.
Jurkšaitė Konstancija, Skirsnemunės ml.
Jurkšas Bronius, Skirsnem. ml.
Juškaitytė Barbora, Kuturių km.
Juškaitytė Marytė, Kuturių km.
Kapturauskaitė Konstancija, Girvalakių km.
Laurynaitytė Sofija, Jurb. m.
Lekutytė Marcelė.
Liūtas Juozas, Jurb. m.
Lukoševičiūtė Kotryna, Jurb. m.
Matusevičius, Paantvardžio km.
Meškauskas Antanas, Antkalniš. km.
Meškauskas Juozas, Antkalniš. km.
Mikutaitis Petras, Skirsnemuniškių km.
Nikšas Antanas, Lukšių km.
Petraitis, Jokūbaičių km.
Petravičiūtė Ona, Naujasodžių km.
Pipiraitė Petrė, Lukšių km.
Pipiras Vincas, Lukšių km.
Puišytė Elena, Vanaginės.
Puišytė Petrė, Butrimų km.
Reičiūnas Juozas, Antkalniškių km.
Remeikytė Petrė.
Romikaitis, Kalnėnų km. Smukučių km.
Rudzitis Aloyzas, Jurbarko m.
Rudzitaitė Janė, Jurb. m.
Stasiulaitis Juozas, Antkalniškių km.
Šabaniauskas Antanas, Jurb. m.
Tamošaitis Jonas, Smukučių km.
Tamošaitis Jurgis, Smukučių km.
Vaičaitytė Stasė, Kidulių vals.
Vasiliauskas Juozas, Geišių km.
Vilčinskas Domas, Antkalniškių km.

II-ji klasė

Ausiukaitis Simas, Dainių II km.

Ausiukaitis Vincas, Dainių I km.
Babilius Vincas. Kalnėnu km.
Bakaitis Mečislovas, Jurbarko m.
Bakšytė Monika, Paparčių km., Šimkaičių vals.
Bakšys Simas. Karališkių km., Kidulių vals.
Barčaitė Bronė, Jurb. m.
Barčaitė Ona, Jurb. m.
Bastys Pranas, Geišių km.
Burba Stasys, Jurb. m.
Butkus Benediktas, Skirsnemunės ml.
Dirma Jonas, Jurb. m.
Dirvelė Antanas, Juodupėnų km., Slavikų vals.
Galbuogytė Monika, Naubariškių km.
Galbuogis Stasys, Naubar. km.
Giedraitis Antanas, Paskynų km., Šimkaičių v.
Jakaitė Mikalina, Kidulių v.
Jonaitytė Jadzė.
Kairaitytė Elzbieta, Lukšių km.
Krauzė Gustavas, Jurb. m.
Mozūraitis Jonas, Skirsnemuniškių km.,
Nikšas Antanas, Gedžių km.
Paulauskas Pranas, Jurb. m.
Petraitis Pranas, Jokūbaičių km.
Pipiraitė Marcelė, Lukšių km.
Pocius Leopoldas. Girdžių km.
Puišys Izidorius, Paantvardžio km.
Puišys Pranas, Antkalniškių km.
Puišys Pranas, Girdžių km., Naujininkų km.
Rapolskaitė Pranė.
Sabaliauskas Antanas, Klišių dv.
Sabaliauskas Dominikas, Rotulių km.
Sabaliauskas Jonas, Geišių km.
Sabaliauskas Juozas, Rotulių km.
Stanaitis Juozas, Slavikų bažnytk.
Stankaitis Kazimieras, Paparčių km., Šimk. vals.
Šiaulys Antanas, Jokūbaičių km.
Šukaitis Antanas, Jurb. m.
Tamošaitis Juozas, Naujininkų km.
Vabalas Antanas, Naukaimio.
Vidžiūnas Jonas, Raudonėnių (?) km.
Zaturskis Jonas, Girdžių km.
Žiliūtė Marytė. Jurb. m.

III-oji klasė

Ausiukaitis Juozas, Dainių II km.
Byla Stasys, Butrimų km.
Byla Vincas, Butr. km.
Budrys Dzidas, Paskynų km., Šimk. v.
Endriulaitis Pranas, Kuturių km.
Gudas Stasys, Skliausčių km.. Eržvilko vals.
Pranckaitytė Marija, Gudelių km.
Pranckaitis Antanas, Gudelių km.
Puišys Jonas, Antkalniškių km.
Rumšas.
Sabataitis Zigmas, Skirsnemuniškių km.
Šiaulys Jonas, Jokūbaičių km.