Mūsų Jurbarkas. Vertimai. 86-88 p.

Vertimai

Vertimai — bažnytkaimis dešinėje pusėje Mituvos už 4 km j vasaros vakarus nuo Jurbarko. Kas tą vietą pažjsta, kiekvienas pasakys, kad — užkampis.

Čia aplinkui žinomi dveji Bandzinai, Užkalniai, Kažemėkai, kiek toliau pietuose — I Mantviliai, rytuose — I Mikutaičiai, Žindaičiai ir, sukant j Šiaurę, Drebulynė. Jiems visiems toli buvo Jurbarkas ir Girdžiai, o molėtuose laukuose gyvenantiems Bandzinams, Kažemėkams ir kitiems šalia tų nelengva buvo kur išvažiuoti ir išeiti pašiepusiais keliais.

Tie gyentojai ir sugalvojo prašyti bažnyčios. O kai būsianti bažnyčia, tai atsirasią ir kitų patogumų. Du iš 7 brolių Matulevičiai paskyrė Romos katalikų parapijos bažnyčiai du sklypus žemės: 13 ha dirbamos ir 14 ha miško. Ir 1924 metais pradėti parapijos kūrimo darbai. Parapijos kūrėjais ir bažnyčios statytojais laikomi pirmasis klebonas kun. Jonas Padleskis ir aplinkiniai ūkininkai — Žičkus, Kimutis, Byla ir kt.

1925 – 26 metais medinė bažnyčia jau buvo pastatyta ir pavadinta Švento Jono Krikštytojo vardu. Ją pastatyti ir vidų puošti dėjosi naujai sudarytos parapijos gyventojai ir jų giminės iš Amerikos. Parapijai yra priskirti kaimai iš Jurbarko, Girdžių, Gaurės ir Eržvilko parapijų su maždaug 2000 gyventojų.

Pirmasis Vertimų klebonas, kaip jau sakyta, buvo kun. Jonas Padleskis, kiti iki Antrojo pasaulinio karo buvo: kun. Antanas Brazaitis, kun. Pr. Mirskis. kun. Zenonas Gelažius, kun. Povilas Jasinskas ir kun. Antanas Grigaitis.

Vertimuose netoli bažnyčios buvo pastatyta dviejų komplektų pradžios mokykla, kurios pirmasis vedėjas buvo mokyt. Juozas Reičiūnas. Prie bažnyčios pastatyta špitolė. Čia pat įsikūrė pašto agentūra, girininkija. įvairių prekių krautuvė.

Bažnyčiai ir mokyklai kuriantis, Raseinių apskrities savivaldybė per Mituvą prie Vertimų pastatė gelžbetoninį tiltą, supylė ir pridūrė vieškelį prie Jurbarko – Eržvilko vieškelio. To tilto jau gyvai reikėjo bažnyčiai ir mokyklai, o ir aplinkiniams ūkininkams. Į vakarus nuo Vertimų gožia didelės Jurbarko girios. Ūkininkai iš tų girių vežėsi statybinę medžiagą ir kurą.

Vertimai, kaip jau sakyta, tolimas užkampis. Tačiau gamtos atžviliu — reto gražumo vietelė. Bažnytkaimis įsikūrė prie Mituvos ir jos intako Kamės. O kas nežino Mituvos! Graži, įdomi upė. O Kamė iš pelkėtos girios per Antruosius Mantvilius ir Kažemėkus atbėga į Mituvą, savo pakilusiais krantais ir savo srovele gražindama Vertimų bažnytkaimį.

Per Antrąjį pasaulinį karą kariautojai Vertimų apylinkę nusižiūrėjo kaip labai patogią įsitvirtinti. 1944 m. spalio mėn. pradžioje sudeginti keli aplinkiniai ūkiai ir keletas pastatų pačiame bažnytkaimyje. Bažnyčia ir špitolė išliko. Mituvos tiltas susprogdintas.

Rusų bolševikų okupacijos metu Vertimai priskirti prie Jurbarko rajono, Žindaičių apylinkės.

*

Norėta sužinoti, iš ko kilęs Vertimų vardas. Seniau ta vieta buvusi vadinama Jonikais. Tie Jonikai nelengvai kūręsi, o reikėję ir plėstis. Čia buvę plotai, apaugę krūmais ir medžiais. Žmonės kirtę krūmus ir medžius, vertę kelmus, dėl to išverstų krūmų ir kelmų vieta ir buvus pavadinta Vertimais.

Iš Vertimų parapijos, Kažemėkų kaimo, yra kilęs kanauninkas Juozapas Byla, Kauno vyskupijos kurijos kancleris, bosas baritonas, Kauno kunigų seminarijoje mokęs giedojimo. Jis parvažiuodavęs kada vasarą ar rudenop j savo tėviškę ir išeidavęs j plačią girią pasidairyti, pasigrožėti. Sykį bevaikštinėdamas ėmęs miklinti savo balsą, traukti solfedžio. O toliau kur kelios moterys uogavusios ar grybavusios, išgirdusios neįprastą griausmingą balsą, išsigandusios ir pabėgusios iš girios.

Iš tos pačios Vertimų parapijos, Žindaičių kaimo, yra kilę solistės, dramatinio soprano Marijonos Rakauskaitės tėvai. (Ji pati jau gimusi Amerikoje, bet paskui grįžusi į Lietuvą ir ilgą laiką dainavusi Kauno valstybinėje operoje.)

Iš Žindaičių kilęs ir M. Rakauskaitės pusbrolis solistas baritonas Vladas Baltrušaitis, augęs ir brendęs Jurbarke, paskui dainavęs Kauno ir Vilniaus operose. (Abu mirę 1975 m.). Tuose pačiuose Žindaičiuose buvo ir daugiau gerų balsų, kurių girdėdavome Jurbarko bažnyčios chore.