Pirmojo Lietuvoje žurnalo vaikams „Žiburėlis“ bendradarbiai

Jurbarko mokytojas Antanas Giedraitis, pasirašinėjęs Giedriaus slapyvardžiu, 1920 m. Jurbarke pradėjo leisti pirmą Lietuvoje iliustruotą žurnalą vaikams – „Žiburėlis“. Spausdino jį Tilžėje, su Vydūno pagalba.

1923 m. jis žurnalo leidimą perdavė Lietuvos Raudonajam kryžiui Kaune. „Žiburėlis“ buvo leidžiamas iki 1944 m. vasaros.

1925–1931 m. A. Giedraitis Jurbarke dar leido vaikams skirtą žurnalą „Saulutė“, ėjusį du kartus per mėnesį. Šiuose žurnaluose  savo kūrybą publikavo  daugelis rašytojų.
Visą laiką minėtuose žurnaluose savo kūrinius spausdino ir pats Antanas Giedraitis-Giedrius. Į kūrybinę veiklą jis įtraukė ir savo žmoną – mokytoją Iliuminatą Vasiliauskaitę-Giedraitienę, pasivadinusią Nemuno Bangele.
Ne vieną vaikams skirtą kūrinį „Žiburėlyje“ išspausdino ir rašytojas Petras Cvirka, kilęs iš Klangių kaimo. Bendravo ir Jurgis Jankus, mokytojavęs Jurbarko krašto pradinėse mokyklose, vėliau pagarsėjęs romanistas.

ziburelis1
ziburelis

 Retkarčiais žurnalo skaitytojai rasdavo ir pagarsėjusio operos solisto, poeto, dramaturgo Stasio Santvaro, kilusio iš Rūstekonių kaimo, kūrinių.

Spausdino savo eilėraščius vaikams Petras Babickas, kurį laiką mokytojavęs Jurbarko gimnazijoje, kelių poezijos rinkinių autorius, vėliau rašęs ir prozą.
Visi laukdavo Bernardo Brazdžionio – Vytės Nemunėlio skambių eilių.
Bendradarbiauti vaikams skirtuose žurnaluose A. Giedraitis-Giedrius buvo pritraukęs Jurbarko krašto mokytojus: Teodorą Šuraviną, Konstantiną Bajerčių, Praną Bastį-Imsrį.
Vaikai su malonumu skaitė Liudo Giros, Stepo Zobarsko, Vytauto Tamulaičio, Juliaus Kaupo ir kt. nuoširdžius kūrinius.

Vytautas Kutkevičius, www.musulaikas.com