Mūsų Jurbarkas. Iš Jurbarko kilę ar šiaipjau pasižymėję asmenys. 174-190 p.

Daugumas šiame skyriuje suminėtų asmenų yra mokęsi Jurbarko gimnazijoje arba jų ir baigę.

Kunigai

Bastys Pranciškus, Geišių km.

Byla Juozapas, kanauninkas, Kažemėkų km.

Byla Vincentas, Butrimų km.

Budraitis Tadas, chorvedys, Gedžių km.

Endriukaitis, Antkalniškių km.

Endriulaitis Pranciškus, Kuturių km.

Gavėnia Jurgis. Kalnėnų km.

Gustas Juozapas, salezietis, teologijos licenciatas, Jurb. m.

Jurkšas Bronius, muzikas, dirigentas. Skirsnemunės ml.

Jokūbaitis-Jakaitis Antanas, Naukaimio.

Jovarauskas Juozapas. Butrimų km.

Kisielius Juozapas, salezietis, Jokūbaičių km.

Macaitis Jonas, pranciškonas, Jurbarko m.

Maskolaitis Petras, salezietis, Meškininkų km.

Padleskis Jonas, Girdžių km.

Petraitis Antanas, Naubariškių km.

Petraitis Antanas, kanauninkas, Jokūbaičių km.

Petraitis Jonas, teol. dr., Pamituvio km.

Petraitis Pranciškus, salezietis, teol. dr., Jokūbaičių km.

Petraitis Stasys, salezietis, Jokūbaičių km.

Puišys Jonas, salezietis, teol. dr., Antkalniškių km.

Sabaliauskas Antanas, salezietis, Klišių dv.

Sabaliauskas Eugenijus, salez., muzikas, dirigen., Klišių dv.

Simanavičius-Simaitis Kazimieras, Antkalniškių km.

Skimutis Andrius, Bansinų km.

Tamošaitis Izidorius, filos. dr., Antkalniškių km.

Tamulis Jonas, Žindaičių km.

Vabalas Domininkas, Paantvardžio km.

Vienuolės

Bastytė Magdelena, Geišių km.

Gustaitė Elena, Jurbarko dv.

Juškaitytė Barbora, Kuturių km.

Lazdauskaitė, Butrimų km.

Paulaitytė, Kalnėnų km.

Rakauskaitė Ana Marie.

Vabalaitė Morta, Pažėrų km.

Karininkai

Ambrulaitis Antanas, Jurbarko m.

Ausiukaitis Vincas, Dainių I km.

Bakaitis Zigmas, Jurb. m.

Bagdanskis Juozas.

Biliūnas Romas, Amerikos aviacijos inž.

Byla Juozas, Smukučių km.

Byla Jurgis, Geišių km.

Chamanskis Sergijus, Jurb. m.

Dapkus Benediktas

Fryderikas Vilius. Jurb. m.

Gepneris Oskaras, Jurb. m.

Juškaitis Benediktas, Kuturių km.

Kanclyvius Valdemaras, Jurb. m.

Karpenka Aleksandras, Jurb. m.

Lendraitis Leonas, Skirsnemunės ml.

Liūtas Juozas, Jurb. m.

Matusevičius Jonas, Paantvardžio km.

Meisneris. Miliušių dv.

Mockevičius Vytautas, Jurb. m.

Orintas, Jurb. m.

Petersonas Ričardas

Petraitis Antanas, Jokūbaičių km.

Remeikis Vincas, Smukučių km.

Savičius Viktoras, Jurb. m.

Sodeika Stasys, Jurb. m.

Sperauskas, Jurb. m.

Stankevičius J.

Sviderskis Leonas, Jurb. m.

Štatas, Jurb. m.

Šukaitis Antanas, Jurb. m.

Urbšaitis Kazimieras.

Vasiljevas Anatolijus, Jurb. m.

Virakas Vladas. Jurb. m.

Savanoriai kūrėjai

Butkus Jonas.

Dainius Kazimieras, Jurb. m.

Dainius Antanas (Vyčio kr. kav.), Jurb. m.

Danielius Juozas.,

Dobilas Kazimieras, Vyčio kryžiaus kavalierius.

Fridmanas. savanoris, vėliau gaisrininkų organiz.

Galbuogis Benediktas.

Gerulaitis Jonas. Vyčio kryž. kavalierius.

Gerulaitis Pranas.

Giedraitis Vladas (buvo tik 12 m. Ėjo trimitininko pareigas.) Godliauskas Sebastijonas.

Jakas Jonas, žuvęs kovose.

Jonikas Pranas, okupacijos metu vokiečių nužudytas. Jurkšas Vytautas.

Kozikas Pranas.

Lekšaitis Petras.

Liogerpušis Jonas.

Liogerpušis Kazimieras.

Liogerpušis Pranas.

Meškauskas Jonas.

Mozūraitis Jonas. Sibiro ištrėmime miręs.

Pažereckas Benediktas.

Pažereckas Juozas.

Petrauskas Antanas.

Plyčius, Jurbarko m.

Radzevičius Jurgis.

Rimkevičius Jonas.

Rimkūnas (Rimkus) Antanas, Skirsnemunės ml.

Rimkūnas (Rimkus) Domininkas, Skirsnem. ml.

Stanevičius Pranas.

Stasiulaitis Juozas, Vyčio kryž. kavalierius.

Streleckis Benediktas.

Streleckis Domininkas.

Šlyteris Jonas. Smukučių km.

Šostakas Teodoras, karin., žuvęs 1920 m.

Špatkauskas Antanas.

Tamošaitis Antanas.

Urbonavičius Bronius.

Urbšaitis Steponas.

Urbutis Domininkas, Kalnėnų km.

Savanorių kūrėjų iš Jurbarko miesto ir valsčiaus buvo ir daugiau, bet neįmanoma buvo jų visų sužinoti.

Gydytojai

Balčiūnas Vytautas

Barcevičius M., gyd.

Barčas Zigmas, veter. gyd . Jurbarko m

Beinoris Bronius

Daulenskis Jonas, Gudelių km.

Geršteinas, gydyt.

Jurkšaitė-Tylienė Konstancija, dantų gyd. Skirsnemunės ml.

Karlinskas, gydyt.

Kilikonis Vytautas

Kilius, gyd.

Nikšas Antanas, veterinarijos gyd., Gedžių km.

Rukšnaitis-Ruginaitis, veterin. gyd., Naukaimio.

Sabataitis Zigmas, Skirsnemunės ml.

Sitavičius Pranas.

Stankaitis Alfonsas, veterin. dakt., Dainių I km.

Stankaitis Jonas. med. dakt.. Dainių I km.

Sutkus Pranas

Sviderskytė-Gruzdienė Bronė, dantų gyd., Jurb. m.

Švarčas Povilas

Toliušis Juozas, veterinarijos gydyt., Miliušių dv.

Chamanskaitė-Vasiljevienė Zinaida, farmaceutė, Jurb. m.

Gailestingosios seserys

Chamanskaitė-Golubienė Eugenija, Jurb. m.

Gepnerienė, akušerė, Jurbarko m.

Kazlauskaitė-Plėnienė Sofija. Jurb. m.

Kisieliutė-Bilerienė Ona, Jokūbaičių km.

Kuzmickaitė Eugenija. Jurb. m.

Rudzitaitė-Mogenienė Irena, akušerė. Jurb. m.

Steponaitytė-Skardinskienė Marcelė, Lukšių km.

Špokaitė-Barienė Eugenija, Jurb, m.

Tamošaitytė-Endrijonienė Salomėja, Smukučių km.

Žiliūtė Marija. Jurb, m.

Liaudies gydytojai

Chamanskis, felčeris, daug pagelbėjęs žmonėms, ypač Pirmojo pasaulinio karo metu, Jurb. m.

Garliauskas Jonas, gydė labiausiai nervų ligas, plačiai buvo žinomas, Naubariškių km.

Agronomai

Balšaitis Petras. Žindaičių km.

Puišytė Elena, Vanaginės km.

Stasiulaitis Juozas. Antkalniškių km.

Girininkai

Barčas Alfonsas, Jurb. m.

Banaitis Steponas. Jurbarko m.

Daukša Antanas.

Pranckaitis Antanas, Gudelių km.

Gustas, Jurb. dv.

Inžinieriai

Babilius Vincas, Kalnėnų km.

Bakaitis Zigmas, Jurb. m.

Jovarauskas Kleopas, Butrimų km.

Kultūrtechnikai

Bakaitis Mečislovas, Jurb. m.

Daulenskis Matas, matininkas, Girdžių km.

Dirma Jonas,. Jurb. m.

Tamošaitis Jonas, Smukučių km.

Teisininkai

Mozūraitis Jonas.

Naividelis, Jurb. m.

Povilaitis Augustinas, Pašvenčio km.

Povilaitis Jurgis.

Rudaitis Vincas, Naujasodžiu km.

Sabalis Antanas, Rotulių km.

Sabalis Kazimieras, Rotulių km.

Sabas Kazimieras, Kriščeviškės km.

Tamošaitis Antanas, teisės mokslų dr., teisingumo ministeris, Smukučių km.

Tamošaitis Jonas, kultūrtechnikas, Smukučių km.

Toliušis Zigmas, Miliušių km.

Toliušis Dzidorius, Miliušių dv.’

Vabalas Leonas, Pažėrų km.

Papildomasis sąrašas

Kuzmickis Jonas, mokytojas, kilęs iš Veiverių, bet ilgai Jurbarke buvęs mokyklos vedėju. Jurbarke yra užaugę ir mokęsi jo vaikai:

  • Jonas, kunigas, rašytojas.
  • Leonardas, mokytojas.
  • Romualdas, mokytojas.
  • Aldona, mokytoja.
  • Eugenija, gailestingoji sesuo.

Bregauskis M., vaistin.

Palovinas, prekybininkas

Pikčiūnas. pienininkas

Iš Kidulių valsčiaus kilę asmenys, Jurbarke mokslą ėjo ar su Jurbarku artimai susiję kultūros veikloje:

Bakšys Simas, mokytojas.

Kajeckas Juozas, teisininkas.

Kaunaitė, mokytoja.

Narušytė Agota, mokytoja.

Norkaitis Jonas, ekonomistas.

Pusdešris Klemensas; kunigas.

Sedaitis Andrius, inžinierius.

Sidzikauskaitė Ona, mokytoja.

Sidzikauskas Vaclovas, teisininkas.

Sidzikauskas Pr. karininkas.

Sidzikauskas Juozas, inžinierius.

Vaičaitis Vladas, dailininkas

Vaičaitytė-Slavėnienė Stasė, mokytoja.

Vaičaitytė-Povilaitienė Elena, farmaceutė.

Iš Eržvilko valsčiaus:

Matusevičius-Girvilas Kleopas, mokytojas.

Matusevičiūtė Ona, mokytoja.

Steponaitytė-Subatienė Steputė.

Valantiejutė-Matusevičienė Uršulė, mokytoja.