Mūsų Jurbarkas. Iš Jurbarko kilę ar šiaipjau pasižymėję asmenys. Mokytojai. 170-174 p.

Daugumas šiame skyriuje suminėtų asmenų yra mokęsi Jurbarko gimnazijoje arba jų ir baigę:

Mokytojai

Ambrozaitis Kazimieras, vėliau filosofijos daktaras, visuomenės veikėjas, Rotulių kaimo.
Ausiukaitis Juozas, Dainių II km.
Ausiukaitis Simas, Dainių II km.
Ausiukaitis Vincas, Dainių I km.
Bagdanskytė Stefa, Jurbarko m.
Bakaitytė-Šiaulienė Eugenija, Jurbarko m.
Banaitytė Izabelė, Jurb. m.
Banaitis Vincas, Kalnėnų km.
Barčaitė-Giedraitienė Ona, Jurb. m.
Barčaitė-Štangenbergienė Bronė, Jurb. m.
Bastys Alfonsas, Jurb. m.
Bastys Pranas, Geišių km.
Beržinskaitė-Zarankienė Stasė
Bylaitė Anelė, Butrimų km.
Bylaitė Petrė, Geišių km.
Bylaitė Vladė, Jurb. m.
Byla Stasys, Butrimų km.
Butkus Benediktas, Skirsnemunės miestelio.
Chamanskaitė-Kasiulaitienė Elena, Jurb. m.
Dainiutė-Kinderienė Petronėlė, Jurb. m.
Daukša Antanas.
Endrijonas Juozas, Jurbarko dv.
Galbuogis Juozas, Skirsnemunės ml.
Galbuogis Stasys, Naubariškių km.
Galbuogytė Konstancija, Skirsnem. ml.
Galbuogytė-Sabataitienė Monika, Naubariškių km.
Gedaitytė Marcelė, Meškininkų km.
Giedraitis Antanas, Lukšių km.
Giedraitis Dzidorius. Lukšių km.
Giedraitis Juozas, Lukšių km.
Giedraitytė Danutė, Barkūnų km.
Giedraitytė Monika, Lukšių km.
Girdžius Pranas, Rauktiškių km.
Greičius Antanas, Skirsnemuniškių km.
Gustaitė Elena, Jurbarko dv.
Grosiutė Felicija, Jurb. m.
Jakaitytė Stefanija, Švendriškių km.
Jankauskas Juozas, Jurb. m.
Janušaitytė-Butkuvienė Pranciška, Skirsnemun. ml.
Jurkšaitė-Ziūraitienė Marcelė, Skirsnem. ml.
Juškaitytė-Gintautienė Marytė, Jurb. m.
Juškaitytė Kotryna, Kuturių km.
Juškaitis Leonas, Kuturių-km.
Kairaitytė Petronėlė, Lukšių km.
Kamenkaitė-Pipirienė Ona, Jurb. m.
Kanclyvius Eugenijus, Jurb. m.
Kasiulaitis Juozas, Dainių I km.
Klimaitė-Kasiliauskienė, Kuturių km.
Klimas Jonas, mokytojas, iš Kuturių km.
Krenciutė Juozė, Jurb. m.
Kucinas Antanas, Jurb. m.
Ląurynaitytė-Daukšienė Sofija, Jurb. m.
Laurynaitis Vincas.
Lekutytė-RimkuVienė Marcelė.
Lendraitytė-Mickūnienė Ida, Skirsnem. ml.
Levickas Mykolas, Jurb. m.
Lukoševičiūtė Kotryna, Jurb. m.
Meškauskas Juozas, Antkalniškių km.
Mikutaitis Petras, Skirsnemuniškių km.
Mykolaitytė Antanina, Giedrių km.
Nikšas Antanas, Lukšių km.
Norkutė Eugenija, Jurb. m.
Orentas Stasys, Jurb. m.
Paulaitis Petras, Kalnėnų km.
Paulaitytė, Kalnėnų km.
Petraitytė Morta, Jokūbaičių km.
Petravičius Vytautas, Jurb. m.
Petravičiūtė-Dapkienė Zita, Jurb. m.
Pipiraitė Marcelė, Lukšių km.
Pipiraitė-Pajaujienė Petronėlė, Lukšių km.
Pipiras Vincas, Lukšių km.
Piročkinaitė-Meškauskienė Ona, Jurb. m.
Piročkinaitė Lydija.
Pociūtė, Gudelių km.
Pocius A.
Pranckaitytė-Jovarauskienė Marija, Gudelių km.
Puišytė Elena, Vanaginės km.
Puišytė-Malvicienė Petronėlė, Butrimų km.
Pušinskaitė-Šimaitienė Juzė
Reičiūnas Juozas, Antkalniškių km.
Rimkus Antanas, Skirsnem. ml.
Rudzitas Aloyzas, Jurb. M.
Sabaliauskaitė-Dambrauskienė Paulina, Klišių km.
Sabaliauskas Albinas, Geišių km.
Sabas Vitalis, Kriščeviškės km.
Saročkaitė-Petraitienė Marcelė, Smukučių km.
Stanevičiūtė Juozė, Skirsnem. ml.
Stankaitytė Anelė, Dainių I km.
Sviderskis, Jurb. m.
Šereikaitė Marytė
Šiaulys Antanas, Jokūbaičių km.
Šiaulys Jonas, Jokūb. km.
Šimaitis Viktoras
Šimulynas Kazimieras, Jurb. m.
Šlyterytė Teklė, Jurb. m.
Šlyterytė Vladė, Jurb. m.
Šteigytė Eugenija.
Šuravinas Teodoras, Jurb. m.
Tamošaitis Antanas, vėliau teisės daktaras.
Tamošaitis Juozas, Naujininkų km.
Tamošaitytė Eugenija.
Tamošaitytė Elena.
Tetmeijerytė Ida, Jurb. m.
Toliušytė-Paulionienė Vera
Ulėndrytė Antosė, Dainių II km.
Vačaitytė-Juknevičienė Janina.
Vingevičiūtė Elena, Jurb. m.
Vingevičiūtė-Mačiulienė Marija, Jurb. m.
Vingevičiūtė Ona, Jurb. m.
Von-der-Lay Olga, Jurb. m.
Zdanavičius Stasys, Jurb. m.
Zokaitė Ona, Jurb. m.

Kai kurie iš čia suminėtų asmenų ne visą laiką mokytojavo, išėjo į kitas profesijas. Ir įskaityti čia visi bendrai: kas dirbo ar tebedirba pradžios mokyklose, aukštesniosiose ar aukštosiose.